Ιουλίου 24, 2019  
   Είσοδος  
    
“ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (TRAINING VOUCHER)"

Παραλαβή Επιταγής Κατάρτισης
Επιλογή ΚΕΚ, Εγγραφή σε ΚΕΚ, Έναρξη Προγράμματος και Ενεργοποίηση Επιταγής Κατάρτισης
Υλοποίηση προγράμματος κατάρτισης και εξετάσεις πιστοποίησης
Ολοκλήρωση της συμμετοχής του Ωφελούμενου στη δράση
Καταβολή εκπαιδευτικού επιδόματος
Υποχρεώσεις Ωφελουμένων μετά τη συμμετοχή τους στη δράση
Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα


Παραλαβή Επιταγής Κατάρτισης
Οι επιλεγέντες Ωφελούμενοι, οφείλουν να παραλάβουν την επιταγή κατάρτισης από το ΚΠΑ της περιοχής τους, αυτοπροσώπως, εντός 30 ημερών από την ανακοίνωση, στην ιστοσελίδα www.voucher.gov.gr του Μητρώου Ωφελουμένων, στο οποίο έχουν εγγραφεί και επιλεγεί.
Αρχή


Επιλογή ΚΕΚ, Εγγραφή σε ΚΕΚ, Έναρξη Προγράμματος και Ενεργοποίηση Επιταγής Κατάρτισης
Ο Ωφελούμενος που έχει λάβει επιταγή κατάρτισης επιλέγει το ΚΕΚ της αρεσκείας του, από το σύνολο των μελών του Μητρώου ΚΕΚ, με βάση τις ανάγκες, τις δυνατότητες και εν γένει τα κριτήριά του.
Υποστηρικτικά για την επιλογή του ΚΕΚ αναρτάται στην ιστοσελίδα www.voucher.gov.gr διαθέσιμο ενημερωτικό υλικό για κάθε ΚΕΚ - μέλος του Μητρώου. Επίσης στην ιστοσελίδα της δράσης θα είναι εφικτή η παραπομπή στην ιστοσελίδα κάθε ΚΕΚ, στην οποία θα δίνονται λοιπές πληροφορίες και ενημέρωση προς τους ενδιαφερόμενους.
Στην ιστοσελίδα www.voucher.gov.gr επιλέγει εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τη διαδικασία που παρουσιάζεται στο Κεφάλαιο Α (Βήμα 3). Στο αριστερό μέρος της νέας οθόνης που εμφανίζεται, δίνεται στο χρήστη η δυνατότητα επιλέγοντας το εικονίδιο να δει τα ΚΕΚ που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Με την ενεργοποίηση αυτού του πλαισίου, εμφανίζεται νέα οθόνη με τίτλο: «Συμμετέχοντα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης».
Στην οθόνη αυτή, με τη βοήθεια φίλτρων μπορούν να περιοριστούν τα αποτελέσματα αναζήτησης ΚΕΚ, σε επίπεδο Περιφέρειας, Περιφερειακής Ενότητας, Επωνυμίας ΚΕΚ, ενώ με την εισαγωγή ταχυδρομικής διεύθυνσης και χιλιομετρικής απόστασης από αυτήν παρέχεται η δυνατότητα στο Ωφελούμενο για πιο στοχευμένη αναζήτηση.
Στην ίδια οθόνη δίνεται η δυνατότητα γραφικής απεικόνισης της αναζήτησης μέσω χάρτη της τοποθεσίας όλων των δομών στις οποίες δραστηριοποιούνται τα ΚΕΚ για τη δράση. Τα ΚΕΚ δηλώνουν τις δομές και τις τοποθεσίες που θα χρησιμοποιήσουν στο πλαίσιο της δράσης, μέσω της διαδικασίας εγγραφής τους στο Μητρώο ΚΕΚ.
Κάθε Ωφελούμενος υποχρεούται να ενεργοποιήσει την επιταγή κατάρτισης εντός έξι (6) μηνών από την παραλαβή της διαφορετικά χάνει το δικαίωμα ενίσχυσης και διαγράφεται από το Μητρώο Ωφελουμένων.
Για την ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης ακολουθούνται τα παρακάτω βήματα:
 

  1. Ο Ωφελούμενος που έχει λάβει επιταγή κατάρτισης επιλέγει το ΚΕΚ της αρεσκείας του, από το σύνολο των μελών του Μητρώου ΚΕΚ, με βάση τις ανάγκες, τις δυνατότητες και εν γένει τα κριτήριά του.
  2. Ο Ωφελούμενος, αφού επιλέξει το ΚΕΚ που επιθυμεί, θα πρέπει να εγγραφεί σε αυτό υπογράφοντας τη σχετική σύμβαση, πρότυπο της οποίας είναι αναρτημένο στην ειδική ιστοσελίδα. Ο Ωφελούμενος δεν επιτρέπεται να συνάψει συμβάσεις με περισσότερα από ένα ΚΕΚ συγχρόνως.
  3. Εντός 30 ημερών από την υπογραφή της πρώτης σύμβασης με Ωφελούμενο, το ΚΕΚ υποχρεούται να προβεί σε δήλωση έναρξης του προγράμματος κατάρτισης.
  4. Σε περίπτωση που παρέλθει η προθεσμία, χωρίς να γίνει δήλωση έναρξης του προγράμματος, η σύμβαση λύεται αυτοδικαίως και ο Ωφελούμενος μπορεί να συνάψει νέα σύμβαση με ΚΕΚ της επιλογής του.

Με την υποβολή από το ΚΕΚ της δήλωσης έναρξης προγράμματος κατάρτισης, ενεργοποιούνται οι επιταγές κατάρτισης των Ωφελουμένων που συμμετέχουν σε αυτό.
Αρχή


Υλοποίηση προγράμματος κατάρτισης και εξετάσεις πιστοποίησης
Μετά τη ολοκλήρωση των διαδικασιών που έπονται της δήλωσης έναρξης προγράμματος από το ΚΕΚ, υλοποιείται το πρόγραμμα κατάρτισης με συμμετέχοντες τους Ωφελούμενους που έχουν συνάψει σύμβαση με αυτό. Οι Ωφελούμενοι υποχρεούνται να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα κατάρτισης ανελλιπώς και με την απαιτούμενη επιμέλεια και να συμμετάσχουν στη διαδικασία αξιολόγησης που εφαρμόζεται από το ΚΕΚ σχετικά με το πρόγραμμα κατάρτισης, καθώς και στις εξετάσεις πιστοποίησης των βασικών δεξιοτήτων χρήσης ΤΠΕ.
Οι Ωφελούμενοι υποβάλλονται σε αξιολόγηση τόσο κατά την διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος όσο και μετά την ολοκλήρωση αυτού. Μετά την επιτυχή αξιολόγηση, δίδεται σε κάθε Ωφελούμενο καταρτιζόμενο η «Βεβαίωση παρακολούθησης προγράμματος κατάρτισης» .
Το ΚΕΚ έχει υποχρέωση να μεριμνήσει για τη συμμετοχή των Ωφελουμένων σε εξετάσεις πιστοποίησης σε βασικές δεξιότητες ΤΠΕ, μέσω εξειδικευμένων φορέων πιστοποίησης με τους οποίους είναι συμβεβλημένο στο πλαίσιο της δράσης, για όλους τους Ωφελούμενους που καταρτίσθηκαν. Σε κάθε Ωφελούμενο που θα ολοκληρώσει επιτυχώς τις εξετάσεις πιστοποίησης, χορηγείται από τον φορέα πιστοποίησης Πιστοποιητικό πληροφορικής. Σε περίπτωση αποτυχίας του Ωφελουμένου στις εξετάσεις πιστοποίησης, χορηγείται από το φορέα πιστοποίησης «Βεβαίωση Συμμετοχής του στις Εξετάσεις Πιστοποίησης» .
Οι εξετάσεις πιστοποίησης είναι υποχρεωτικές για κάθε Ωφελούμενο και πρέπει να υλοποιούνται το αργότερο εντός 30 ημερολογιακών ημερών από τη λήξη της κατάρτισης. Σε περίπτωση αποτυχίας ο Ωφελούμενος έχει υποχρέωση να συμμετάσχει μία φορά σε επαναληπτικές εξετάσεις πιστοποίησης για κάθε ενότητα, εντός 15 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της αρχικής εξέτασης.
Σε περίπτωση που ο Ωφελούμενος υπερβεί το επιτρεπόμενο όριο απουσιών με βάση την Πρόσκληση ή ολοκληρώσει μεν το πρόγραμμα κατάρτισης, αλλά δεν προσέλθει στις εξετάσεις/επανεξετάσεις πιστοποίησης, δεν δικαιούται να λάβει ούτε εκπαιδευτικό επίδομα ούτε οποιοδήποτε μέρος του, ακυρώνεται η επιταγή κατάρτισης που έχει λάβει και διαγράφεται από το Μητρώο Ωφελουμένων.
Αρχή

 
Ολοκλήρωση της συμμετοχής του Ωφελούμενου στη δράση
Η χορήγηση στον Ωφελούμενο αθροιστικά της Βεβαίωσης Παρακολούθησης Προγράμματος Κατάρτισης και του Πιστοποιητικού Πληροφορικής ή της Βεβαίωσης Συμμετοχής του στις Εξετάσεις Πιστοποίησης, συνιστούν απόδειξη της ολοκλήρωσης της συμμετοχής του Ωφελούμενου στη δράση και το ΚΕΚ εκδίδει και χορηγεί στον Ωφελούμενο τη «Βεβαίωση ολοκλήρωσης» , η οποία περικλείει ως παραρτήματά της δύο προηγούμενες βεβαιώσεις.
Ο Ωφελούμενος, με την παραλαβή της βεβαίωσης ολοκλήρωσης της συμμετοχής του στη δράση, λαμβάνει από το ΚΕΚ στο οποίο καταρτίσθηκε, απόδειξη παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών αξίας ίσης με την αξία της επιταγής κατάρτισης, και παραδίδει σε αυτό την επιταγή κατάρτισης που διαθέτει.
Αρχή

 
Καταβολή εκπαιδευτικού επιδόματος
Το ΚΕΚ, καταθέτει τις Βεβαιώσεις Ολοκλήρωσης Συμμετοχής των Ωφελουμένων, τις επιταγές κατάρτισης, τα Παραστατικά Πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών που αντιστοιχούν στο εκπαιδευτικό επίδομα των Ωφελούμενων, καθώς και τα υπόλοιπα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην ΕΥΕ/ΕΚΤ προκειμένου να ελεγχθούν και να εκδοθεί για λογαριασμό του η «Βεβαίωση - Πιστοποίηση Φυσικού Αντικειμένου του Προγράμματος» .
Με την έκδοση της Βεβαίωσης - Πιστοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Προγράμματος, η ΕΥΕ/ΕΚΤ εισηγείται στον ΟΑΕΔ την καταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος στον Ωφελούμενο. Με την παραπάνω εισήγηση, ο ΟΑΕΔ προβαίνει στην πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού του Ωφελούμενου με το ποσό του εκπαιδευτικού επιδόματος. Σημειώνεται ότι για τους επιδοτούμενους ανέργους γίνεται αναστολή του επιδόματος ανεργίας για όσο χρόνο διαρκεί η κατάρτισή τους.
Αρχή

 
Υποχρεώσεις Ωφελουμένων μετά τη συμμετοχή τους στη δράση
Οι Ωφελούμενοι υποχρεούνται για ένα εξάμηνο μετά την ολοκλήρωση της συμμετοχής τους στη δράση να ενημερώνουν το ΚΕΚ στο οποίο καταρτίστηκαν για οποιαδήποτε τροποποίηση της κατάστασής τους, όσον αφορά την απασχόλησή τους.
Αρχή

 
Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα:
Α. Θα παρακολουθήσουν 100 ώρες εκπαίδευσης στις θεματικές ενότητες:
 

  • Χρήση Η/Υ & διαχείριση αρχείων (Windows)
  • Επεξεργασία κειμένου (Word)
  • Υπολογιστικά φύλλα (Excel)
  • Υπηρεσίες διαδικτύου (Internet & Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο)
  • Παρουσιάσεις (Power Point)

Β. Θα συμμετάσχουν δωρεάν σε εξετάσεις πιστοποίησης των γνώσεών τους από φορείς αναγνωρισμένους από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων (ΕΟΠΠΕΠ)
Γ. Θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα συνολικής αξίας 500 ευρώ, το οποίο θα καταβληθεί με την ολοκλήρωση της κατάρτισης και τη συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης

Αρχή

 
Copyright (c) 2019 Μεσογειακή A.E. || Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης || Όροι ΧρήσηςΔήλωση Προστασίας Δεδομένων