Ιουλίου 24, 2019  
   Είσοδος  
    
Νέο Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Voucher 29-64 Ελαχιστοποίηση

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ VOUCHER 2014

ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΑΠΟ 29-64 ΕΤΩΝ

"ΕΠΙΤΑΓΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ"

Αιτήσεις : από 13/10/2014 έως 5/11/2014

Ανάκληση του προγράμματος από τον ΟΑΕΔ στις 21/5/2015 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα :

Αντικείμενο του προγράμματος αποτελεί η παροχή σε 16.620 άνεργους ηλικίας από 29 έως 64 ετών, κυρίως χαμηλών τυπικών προσόντων σε δεξιότητες, υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης σε κλάδους που αποτελούν αναπτυξιακές προτεραιότητες της ελληνικής οικονομίας.

Στον κατασκευαστικό-Τεχνικό κλάδο ωφελούμενοι είναι 10.000 άνεργοι, στον κλάδο Διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων ωφελούμενοι είναι 3.000 άνεργοι και στον κλάδο Νέες Τεχνολογίες ωφελούμενοι είναι 3.620 άνεργοι.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άνεργοι οι οποίοι έχουν γεννηθεί από 1.1.1950 έως και 31.12.1985 και πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

Α. Για τους ωφελούμενους των κλάδων κατασκευαστικός – τεχνικός & διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων:

     i. Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δημοτικού για τους αποφοιτήσαντες πριν το 1980, Γυμνασίου για τους υπολοίπους), κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού ή Τεχνικού Λυκείου, απόφοιτοι Σχολών Μαθητείας ΟΑΕΔ, ΙΕΚ, απόφοιτοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ

     ii. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.

     iii. Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα..

 Β. Για τους ωφελούμενους του κλάδου των Νέων Τεχνολογιών:

     i. Να είναι τουλάχιστον απόφοιτοι σχολών Μαθητείας ΟΑΕΔ, κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού ή Τεχνικού Λυκείου, ΙΕΚ, ΑΕΙ, ΤΕΙ ή άλλου ισοδύναμου τίτλου σπουδών

     ii. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ., ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.

     iii. Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.

Κάθε ενδιαφερόμενος, ανεξάρτητα σε ποια ομάδα ωφελουμένων ανήκει, έχει δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής σε μια μόνο Διοικητική Περιφέρεια και σε ένα μόνο κλάδο.

Τα προγράμματα voucher για ανέργους 29 έως 64 ετών θα περιλαμβάνουν:

• θεωρητική κατάρτιση διάρκειας 100 ωρών

• πρακτική άσκηση των ωφελουμένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας διάρκειας 300 ωρών

πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων που θα αποκτηθούν για το σύνολο των καταρτιζομένων

εγγυημένη απασχόληση μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος τουλάχιστον του 25% των καταρτισθέντων για τουλάχιστον 2 μήνες πλήρους απασχόλησης

υπηρεσίες υποστήριξης & συμβουλευτικής καθοδήγησης με σκοπό τη διάγνωση αναγκών των ανέργων και τη σύνδεση τους με την αγορά εργασίας 

Εκπαιδευτικό Επίδομα 1.600€

Δικαιολογητικά που απαιτούνται:

• Αντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος Εφορίας οικονομικού έτους 2014 (εισοδήματα 2013)

• Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

• Φωτοτυπία της κάρτας ανεργίας σε ισχύ (και οι δύο όψεις)

• Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών με το οποίο θα αποδεικνύεται το επίπεδο σπουδών

• Φωτοτυπία πρώτης σελίδας βιβλιαρίου ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ που να φαίνεται ο IBAN του δικαιούχου

• Φωτοαντίγραφο βεβαίωσης προϋπηρεσίας* (εφόσον υπάρχει)

*Σημ. Ως βεβαίωση προϋπηρεσίας νοείται:

α) είτε επικυρωμένο από ΚΕΠ φωτοαντίγραφο βεβαίωσης προϋπηρεσίας από προηγούμενο εργοδότη.

β) είτε προκύπτει από τα σχετικά έγγραφα ασφάλισης του ΙΚΑ ή άλλου ασφαλιστικού φορέα.

 

  
 
Copyright (c) 2019 Μεσογειακή A.E. || Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης || Όροι ΧρήσηςΔήλωση Προστασίας Δεδομένων